Ny dom fra Østre Landsret: Ulovligt at kopiere fra hjemmesider – selv tekniske vejledninger er beskyttet som værker efter ophavsretsloven

Landsretten har ved dom af den 4. april 2016 sat punktum i en principiel sag om kopiering fra en hjemmeside. Sagen indledtes helt tilbage i sommeren 2013:

En virksomhed, der importerede udstyr til overvågning, oplevede, at en konkurrent havde kopieret tekster og hjemmesidebaggrund fra deres hjemmeside.

Da sagen kom for Fogedretten i 2013 var der ikke længere tale om kopiering, men om nærgående efterligning – både med hensyn til tekster og hjemmesidebaggrund.

I praksis havde denne eftergørelse medført en del forveksling af de to hjemmesider til stor gene for virksomheden.

Forvekslingen blev forstærket af det forhold, at konkurrenten tillige havde registreret et domænenavn, der var meget lig virksomhedens domænenavn. Den eneste forskel var en bindestreg i domænenavnet.

Konkurrenten gjorde under sagen gældende, at de pågældende tekster efter deres art ikke kunne være beskyttet. For en del af teksternes vedkommende var der tale om teknisk prægede vejledninger (om brugen af udstyret).

Konkurrenten gjorde endvidere gældende, at den pågældende hjemmesidebaggrund var så ordinær, at den heller ikke var beskyttet (en gråtonet baggrund med ordene ”FOSCAM DANMARK” skrevet med skråt på baggrunden).

Fogedretten afgjorde foreløbigt sagen til fordel for virksomheden og nedlagte forbud mod de eftergjorde tekster og hjemmesidebaggrund.

Den efterfølgende dom ved Sø- og Handelsretten endte med det samme resultat. Retten udtalte, at de tekniske tekster havde såkaldt ”værkshøjde” og derfor var beskyttet efter ophavsretsloven. Det forhold, at konkurrentens efterligninger ikke længere var rene kopier, gjorde ingen forskel.

Konkurrenten blev dømt for at have overtrådt ophavsretsloven og markedsføringsloven. Det samme blev resultatet med hensyn til den eftergjorte hjemmesidebaggrund. Konkurrenten blev endvidere dømt til at overføre sit domænenavn til virksomheden. Konkurrenten blev dømt til at betale erstatning og vederlag for krænkelser samt pålagt en bøde.

Østre Landsret stadfæstede med samme begrundelse Sø- og Handelsrettens dom. Sø- og Handelsrettens dom, der er mest udførlig, kan læses her: