CONCILIO & CO FORRETNINGSBETINGELSER

Følgende gælder udelukkende for de opgaver, vi påtager os, medmindre andet konkret aftales skriftligt.

1. Interesse- eller loyalitetskonflikt

Når vi påtager os en opgave, har vi sikret os, at der ikke foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt. Dette er vi forpligtet til. Forholdene under varetagelsen af en sag kan ændre sig, og hvis inhabilitet eller interessekonflikt opstår, kan det medføre, at vi må frasige os sagen igen.

2. Honorar og betaling

Vort arbejde faktureres for den medgåede tid. Vores timetakst er kr. 2.500,00 ekskl. moms (kr. 3.125,00 inkl. moms) for advokaterne og kr. 850,00 ekskl. moms (kr. 1.062,50 inkl. moms) for de juridiske medarbejdere. Vores arbejde omfatter alle sagsrelaterede ekspeditioner, herunder eksempelvis brevkorrespondance, e-mailkorrespondance, telefonsamtaler, dokumentudarbejdelse, møder, deltagelse i retssager og transport. Vores honorar er eksklusive relevante omkostninger og udlæg.

3. Fakturering og forudbetaling

Vi fakturerer løbende eller når opgaven er afsluttet. Betalingsbetingelserne er 10 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler. Manglende rettidig betaling medfører renter med 2 % pr. påbegyndt måned. Vi anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger og i visse tilfælde om forudbetaling af honorar. Vi sender vores faktura per e-mail, medmindre andet er aftalt.

4. Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning er rettet mod den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Vi er kun ansvarlige over for den direkte klient for den rådgivning, der er ydet, medmindre andet er aftalt. Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning og vi opbevarer sagsakterne i mindst 3 år fra sagens afslutning.

5. Fortrolighed

Samtlige medarbejdere hos CONCILIO & CO er underlagt tavshedspligt og enhver oplysning fra eller vedrørende en klient behandles som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

6. Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

CONCILIO & CO er som alle andre advokatvirksomheder omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge (Hvidvaskningsloven). Vi har derfor pligt til at indhente identitetsoplysninger om vores klienter, ligesom vi ikke modtager kontanter.

7. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

CONCILIO & CO er ansvarlig for sin juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Vores klientmæssige ansvar er begrænset til maksimalt DKK 10 millioner pr. opgave. Som klient hos os accepterer du, at dette er vores maksimale erstatningsansvar. Vores ansvar omfatter under alle omstændigheder ikke økonomiske konsekvensstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

8. Afslutning af opgaven

Vi forbeholder os ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores fakturaer overskrides. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, hvis vi ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, herunder ved interessekonflikt eller inhabilitet, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

9. Lovvalg og værneting

Enhver uoverensstemmelse mellem en klient og Concilio & Co forsøges løst i mindelighed og ellers i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol. Bliver en retssag nødvendig, skal en sag køre ved Københavns Byret i første instans.

Senest opdateret 22. november 2016

København

CONCILIO & CO