Forældremyndighed, bopæl og samvær

Sager om børn er yderst følsomme og kan medføre store konflikter. Disse sager handler både om jura og psykologi. Vi har indgående kendskab til lovgivningen på området samt den retspraksis, der bygger på lovgivningen. Derudover har vi stor erfaring i at løse konflikterne gennem mægling, og vi har fokus på at finde mindelige løsninger, da aftaler mellem forældrene fungerer bedre for børnene end en afgørelse truffet af Familieretshuset eller Familieretten.

Når man går fra hinanden, skal der træffes store beslutninger. Hvor skal børnene bo, og hvor meget skal børnene se den anden forælder. Forældrene bliver delt op i bopælsforældre og samværsforældre, hvilket kan have konsekvenser for forældrene og børnene.

Udgangspunktet når forældre med fælles forældremyndighed går fra hinanden er, at den fælles forældremyndighed fortsætter. Forældreansvarslovens helt klare udgangspunkt er fælles forældremyndighed. Det er vigtigt at være opmærksom på, at forældremyndighed ikke har betydning for samværet. Børn har som udgangspunkt altid ret til samvær med begge deres forældre – uanset om der er fuld eller fælles forældremyndighed.

Derudover skal der træffes beslutning om, hvorvidt der skal betales børnebidrag. Økonomien omkring børnene kan have stor betydning for forældrene, når man går fra hinanden. Ofte er børnebidraget eller de offentlige tilskud, der følger med børnene afgørende for, at en forælder fx kan blive boende i huset tæt på skolen.

Kan forældrene blive enige om fordelingen af børnene, anbefaler vi, at de udarbejder en klar og tydelig aftale. Vi står klar til at rådgive og sparre ved udarbejdelsen af aftaler om børnene. Kan forældrene ikke blive enige, er der mulighed for at anmode Familieretshuset om at starte en sag. Sagen starter altid med et møde i Familieretshuset, med det formål enten at forsøge at finde en forligsmæssig løsning eller at få belyst sagen. Afhængig af forældrenes konfliktniveau og andre risikofaktorer som vold, misbrug mv., kan sagen ende i Familieretten, som i sidste ende kan afsige dom om forældremyndighed, bopæl og/eller samvær.

Vores rådgivning har altid børnene i centrum, og vi har stor fokus på at søge forlig, hvor det er muligt. Samtidig deltager vi i møder med en forælder i Familieretshuset samt har stor erfaring med børnesagerne i Familieretten, hvor vi kan møde i både byretterne, landsretterne og Højesteret.