HØJESTERET fastslår, at flypassagerer har ret til kompensation i tilfælde af forsinkelse som følge af tekniske fejl

Højesteret har den 4. april 2016 afsagt 2 principielle domme, som fastslår, at flypassagerer har ret til kompensation i tilfælde af forsinkelse som følge af tekniske fejl.

Advokat Eva Persson/Concilio & Co har repræsenteret de i alt 12 passagerer i de 2 sager.

Der er tale om en fortolkning af Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004, som fastslår, at passagerer på aflyste og forsinkede flyafgange er berettigede til kompensation, medmindre der er tale om ”usædvanlige omstændigheder”.

Med dommene fastslår Højesteret, at tekniske fejl ikke som udgangspunkt kan henføres til undtagelsesbestemmelsen i forordningens artikel 5, stk. 3, som netop vedrører ”usædvanlige omstændigheder”. Derfor tilkendes hver af passagererne Euro 400,00 i kompensation fra flyselskabet.

Højesteret har ikke tidligere taget stilling til rækkevidden af begrebet ”usædvanlige omstændigheder”, og dommene er således de første af deres art.

Med dommene fra Højesteret må det nu ligge fast, at ”usædvanlige omstændigheder” skal fortolkes synonymt med ”force majeure”. Det forhold, at en teknisk fejl opstår pludseligt (og har skabt uforudsete sikkerhedsproblemer) og ikke kan tilskrives manglende vedligeholdelse, konstituerer ikke i sig selv en ”usædvanlig omstændighed” i forordningens forstand. Der afgørende er, om en teknisk fejl ligger inden- eller udenfor selskabets sædvanlige aktivitetsudøvelse.

Det må antages, at det nu af landets øverste domstol er slået fast – som EU-Domstolen også har gjort det – at begrebet ”usædvanlige omstændigheder” er reserveret til begivenheder som følge af f.eks. sabotage eller terrorhandlinger.

Dommene fra Højesteret findes her:

Kontakt

Advokat Eva Persson