Når jeres debitorer har modtaget et inkassopåkrav, som opfylder betingelserne i inkassolovens § 10 (læs mere her [skal henvise til ”Inkassopåkrav”]), kan sagen overgå til inkasso. Det betyder, at der nu påløber sagen inkassoomkostninger, som beregnes på baggrund af kravets størrelse. Hvis jeres tilgodehavende er på kr. 10.000,00, andrager inkassosalæret f.eks. kr. 1.100,00.

Derudover vil I være berettigede til inkassogebyr, stort kr. 100,00, samt rykkergebyrer (kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse, som er afsendt efter forfaldsdatoen, såfremt der er min. 10 dage mellem hver rykkerskrivelse), dog maks. kr. 300,00 i alt (svarende til 3 rykkerskrivelser).

Siden den 1. marts 2013 har det i erhvervsforhold desuden været lovligt at opkræve et såkaldt ”kompensationsbeløb”, som udgør kr. 310,00. Dette faste kompensationsbeløb er alene betinget af, at der skal være indtrådt betalingsmisligholdelse, og der stilles således ikke krav om en forudgående rykkerskrivelse forud for opkrævning af beløbet.

Hvis jeres tilgodehavende er på kr. 10.000,00, vil de samlede inkassoomkostninger (svarende til inkassosalæret + inkassogebyret + rykkergebyrerne + kompensationsbeløbet), som debitor kan pålægges at betale, i erhvervsforhold med andre ord maksimalt andrage kr. 1.810,00. Debitor vil ikke være juridisk forpligtet til at betale mere end det og det vil være i strid med God Inkassoskik at pålægge debitor yderligere omkostninger.

Derudover vil I være berettiget til morarenter – enten i henhold til aftale eller i henhold til rentelovens bestemmelser.

I vores behandling af jeres inkassosager sender vi efter nærmere aftale med jer 1-3 rykkerskrivelser, herunder et frivilligt forlig. Vi påtager os endvidere at kontakte debitor telefonisk.

Dersom debitor ikke ser sig i stand til at betale gælden på én gang, tilbyder vi efter forudgående aftale med jer en afdragsordning, mod, at debitor underskriver et frivilligt forlig. Hvis afdragsordningen misligholdes, danner det frivillige forlig i henhold til retsplejelovens § 478 direkte grundlag for tvangsfuldbyrdelse (dvs. at vi på baggrund af forliget kan foretage udlæg i aktiver, som tilhører debitor (f.eks. fast ejendom eller køretøjer). Hvis debitor herefter ikke betaler, kan aktiverne begæres solgt på auktion).

Dersom debitor kommer med indsigelser til kravet, behandler vi indsigelserne i samarbejde med jer, og vi foretager en juridisk vurdering af, om der er grundlag for at forfølge sagen ved domstolene.