Advokatforbehold og fortrydelsesret

Nogen gange kan det være nødvendigt at underskrive købsaftalen meget hurtigt – Måske fordi der står andre købere på spring.

Skriver du under på købsaftalen, inden du tager kontakt til os, er det vigtigt, at du sikrer dig, at der indsættes et såkaldt ”advokatforbehold” i købsaftalen. Fristen bør være på mindst 3 hverdage.

Advokatforbeholdet kan f.eks. udformes således:

”Købers underskrift på nærværende købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den [INDSÆT] kl. 12:00. I modsat fald er handlen bortfaldet uden omkostninger for køber.”

Hvis der ikke er indsat et sådan advokatforbehold, er købsaftalen bindende for dig, når du har skrevet under.

Hvis der er indsat et sådan advokatforbehold, har vi inden fristens udløb mulighed for at få dig løsrevet fra dine forpligtelser, uden, at du skal betale en godtgørelse til sælger.

Ifølge lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. har du ret til at fortryde købet. Fortrydelsesretten er som hovedregel betinget af, at du senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse giver skriftlig underretning til sælger eller ejendomsmægler om, at du vil træde tilbage fra aftalen, og at du inden samme frist betaler en godtgørelse til sælger på 1 % af købesummen.

Det er med andre ord meget dyrt at fortryde købet, og det skal klart anbefales, at du får indsat et advokatforbehold i købsaftalen, som vi kan henvise til inden den i forbeholdet anførte frist. På den måde skal du ikke betale nævnte godtgørelse til sælger.

Reglerne om fortrydelsesretten følger af kap. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1123 af 22/09/2015 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. (med senere ændringer). Du kan læse et uddrag af loven her:

§ 7. Når der er indgået en aftale om køb, kan køberen træde tilbage fra aftalen på de
betingelser, som er nævnt i §§ 8-11 (fortrydelsesret).

Stk. 2. Så længe et tilbud om køb ikke er antaget af sælgeren, kan køberen tilbagekalde sit tilbud ved at give underretning herom til sælgeren.

§ 8. Fortrydelsesretten er betinget af, at køberen senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse giver skriftlig underretning til sælgeren om, at køberen vil træde tilbage fra aftalen, jf. dog stk. 2. Underretningen skal være kommet frem inden fristens udløb.

Stk. 2. Er aftalen indgået ved køberens antagelse af sælgerens tilbud om salg, skal den i stk. 1 nævnte underretning være kommet frem senest 6 hverdage efter, at tilbuddet er kommet til køberens kundskab.

§ 11. Fortrydelsesretten er betinget af, at køberen inden udløbet af den i § 8 nævnte frist betaler en godtgørelse på 1 pct. af købesummen til sælgeren, jf. dog stk. 2. Køberen kan med frigørende virkning betale til en erhvervsdrivende som nævnt i § 6, stk. 3.

Stk. 2. Køberen skal ikke betale godtgørelse efter stk. 1, såfremt aftalen er indgået med en sælger, der har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis hovederhverv er at sælge fast ejendom, når sælgeren har handlet som led i dette erhverv. Går aftalen ud på køb af en grund samt ny- eller færdigopførelse af en hel bygning på grunden som nævnt i § 14, finder § 17 tilsvarende anvendelse.