Ulla Wulff Hansen

Partner, advokat (H)
Sekretær: Tine Aun

Advokatfirmaet Ulla Wulff Hansen (CVR-nr. 27061591)

Kontaktinformation

E-mail:            uwh@concilio-co.com
Kontor:            +45 3343 3333

Hent VCard
Connect on LinkedIn

Uddannelse og karriere

Selvstændig advokat (1991)
Beskikket som advokat (1989)
Advokatfuldmægtig hos Lund-Nielsen & Kønig (1986 – 1989)
Cand. Jur fra Københavns Universitet (1985)

Øvrige hverv:

Bobehandler ved retten på Frederiksberg
Mediator
Beneficeret ved retten i Glostrup, retten på Frederiksberg og retten i Lyngby

Hovedarbejdsområder:

Familieret I Strafferet I Almen rådgivning

Informationer:

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er Tryg.

Bank: Kontoret har klientkonto i Danske Bank.

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter, § 59a, skal følgende oplyses:

  1. Jeg er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark
  2. Jeg er medlem af Advokatsamfundet
  3. Jeg har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter Advokatsamfundets regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves
  4. Jeg ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten
  5. Jeg samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som jeg har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende
  6. Advokatfirmaet Ulla Wulff Hansen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Her ud over gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside advokatsamfundet.dk.
  7. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Ulla Wulff Hansen, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, advokatnaevnet.dk

Bankinformationer:

Kontooplysninger, Danske Bank:

Driftskonto: 3129 8088489

Klientkonto: 3129 2850442803