Udvidet ret for arbejdsgivere til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 (allerede vedtaget)

I Lov om sygedagpenge (”Sygedagpengeloven”) er der desuden blevet indsat nye bestemmelser om udvidet ret for arbejdsgivere til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19.

Efter gældende regler har arbejdsgivere som udgangspunkt først ret til sygedagpengerefusion efter de første 30 kalenderdage (”arbejdsgiverperioden”). Selvstændige erhvervsdrivende har som udgangspunkt ikke ret til sygedagpenge for de første 2 ugers fravær (”egenperioden”).

Med de helt nye regler i Sygedagpengeloven får arbejdsgiverne for det første ret til refusion i arbejdsgiverperioden, hvis lønmodtageren rammes af covid-19 eller sættes i karantæne, isolation og lign. Det samme gælder selvstændige erhvervsdrivende, som får ret til sygedagpenge i egenperioden, hvis de rammes af covid-19 eller sættes i karantæne, isolation og lign.

Denne ”hjælpepakke” blev vedtaget af Folketinget den 17. marts 2020 i form af Lov 2020-03-17 nr. 212 om ændring af lov om sygedagpenge.

Anmeldelse og frister

For arbejdsgivers anmeldelse af refusionskrav efter Sygedagpengelovens § 53b anvendes Sygedagpengelovens § 59, jf. § 53 b, stk. 3.

Det betyder, at sygedagpengelovens almindelige regler om anmeldelse af refusionskrav, herunder frister for anmeldelse, også skal finde anvendelse for så vidt angår den udvidede ret til refusion til en arbejdsgiver, hvis lønmodtagerens fravær skyldes covid-19.

Det følger bl.a. af disse regler, at hvis fraværet er afsluttet inden for 30 kalenderdage fra første fraværsdag, kan der ydes refusion for tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet, jf. Sygedagpengelovens § 59, stk. 4.

Arbejdsgivere skal søge om den udvidede ret til refusion via NemRefusion. Arbejdsgiveren skal ved anmodningen om refusion fra første dag angive ”anden årsag” og med fritekst angive, at årsagen er covid-19.

En selvstændig erhvervsdrivendes anmeldelse af fraværet til kommunen skal efter Sygedagpengelovens 43 a, stk. 3, som udgangspunkt ske senest 3 uger efter første fraværsdag.

Den selvstændige erhvervsdrivende skal ansøge om de særlige covid-19-sygedagpenge via blanket NR 104C, som kan findes på KL’s hjemmeside. Blanketten skal indleveres til egen kommune.

I forbindelse med ansøgningen skal den selvstændige på tro og love skrive under på, at pågældende har en realistisk formodning om, at der er/var tale om, at fraværet skyldes covid-19.