Ordbog

Vi har i ordbogen samlet en række vigtige og hyppigt anvendte ord og begreber, du kan støde på i forbindelse med din ejendomshandel. Hvis du støder på udtryk, som ikke er anført i ordbogen, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

Advokatforbehold

Et advokatforbehold er et særligt vilkår, som skal skrives ind i købsaftalen. Advokatforbeholdet er ikke automatisk med i købsaftalen. Du skal derfor selv sørge for, at advokatforbeholdet skrives ind. Ved et advokatforbehold gives der som regel køber en frist på 3-5 hverdage til at få handlens dokumenter gennemgået af en advokat. Inden for den aftalte frist kan vi nå at gennemgå alle dokumenterne og vurdere, om der er forhold eller vilkår, som bør undersøges nærmere eller forhandles. Skriver du under på købsaftalen, inden du tager kontakt til os, er det vigtigt, at du sikrer dig, at der er indsat et advokatforbehold i købsaftalen. Advokatforbeholdet kan f.eks. udformes således:

”Købers underskrift på nærværende købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den [INDSÆT] kl. 12:00. I modsat fald er handlen bortfaldet uden omkostninger for køber.”

Se også under fortrydelsesret.

Du skal huske, at et advokathonorar oftest tjener sig hjem i form af bedre vilkår, lavere pris og ikke mindst en afdækning af risikoen, som gør, at du kan sove roligt om natten.

Ejendomsmægler

En ejendomsmægler formidler køb og salg af grunde, huse, andelsboliger og ejerlejligheder. Ejendomsmægleren vurderer ejendommen, fastsætte kontantprisen, rådgiver sælger om muligheden for en byggeteknisk gennemgang af ejendommen og varetager det praktiske arbejde med hussalget. Ejendomsmægleren er med andre ord ”sælgers mand” og varetager sælgers – og kun sælgers – interesser. Det er derfor, det er så vigtigt, at du har en rådgiver, som er helt uafhængig af ejendomsmægleren.

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring er en forsikring, der tegnes på baggrund af reglerne i kap. 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Forsikringen kan som udgangspunkt kun tegnes, hvis der foreligger en tilstandsrapport. Ejerskifteforsikringen dækker skjulte fejl og mangler, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Ejerskifteforsikringen kan tegnes for 5 eller 10 år. Prisen for ejerskifteforsikringen varierer bl.a. alt efter husets alder og stand. Vi anbefaler alle huskøbere at tegne en ejerskifteforsikring. Alle de større forsikringsselskaber udbyder ejerskifteforsikringer. Se også under huseftersynsordningen og tilstandsrapport.

El tilstandsrapport

En el tilstandsrapport fortæller noget om ejendommens elinstallationers lovlighed. Rapporten udarbejdes i forbindelse med salg af énfamiliehuse og to-familieshuse (men kun sjældent i forbindelse med salg af ejerlejligheder). En tilstandsrapport ikke må være mere end 12 måneder gammel. Derfor udarbejder man engang imellem først rapporten, når der er en seriøst interesseret køber. Se også under ejerskifteforsikring og huseftersynsordningen og tilstandsrapport.

Energimærke

En energimærkning består af et ”Energimærke” og en ”Energiplan & dokumentation”. Tilsammen udgør de ”Energimærkerapporten”. Ved en energimærkning forstås en standardiseret og dokumenteret opgørelse over en bygnings energimæssige tilstand i forhold til andre lignende bygninger.

Fortrydelsesret

Selvom din underskrift på købsaftalen er bindende, når sælger også har underskrevet købsaftalen, har du mulighed for at fortryde købet. Hvis du fortryder, skal du imidlertid betale en godtgørelse til sælger, som svarer til 1 % af købesummen. Pengene skal være betalt til sælger eller ejendomsmægleren, inden 6-dages fristen udløber. Du kan læse mere om reglerne i kap. 2 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Se også under advokatforbehold.

Handlens afslutning

Når købsaftalen er underskrevet, skal handlens vilkår opfyldes inden for nogle helt præcise tidsfrister. Det handler helt konkret om, at du på et bestemt tidspunkt har krav på at få boligen overdraget til dig og at få et juridisk bevis på ejerskabet, nemlig et skøde. Sælger har krav på at få sine penge rettidigt.

Huseftersynsordningen

Ved at benytte huseftersynsordningen opnår sælger, at denne frigøres fra sit 10-årige erstatningsansvar. Huseftersynsordningen indebærer, at sælger præsenterer køber for en tilstandsrapport, en el tilstandsrapport og et tilbud om at betale halvdelen af præmien til en ejerskifteforsikring eller et forsikringsselskabs afvisning af at ville tegne en ejerskifteforsikring. Får køber tilbud, men selvom køber ikke tegner en ejerskifteforsikring, kan køber ikke rette krav mod sælger, hvis der efterfølgende konstateres skjulte fejl og mangler. Huseftersynsordningen fremgår af kap. 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Se også under ejerskifteforsikring og tilstandsrapport og el tilstandsrapport. Huseftersynsordningen finder ikke i praksis anvendelse ved salg af lejligheder.

Husforsikring

Husforsikringen kaldes også en ejendomsforsikring eller en villaforsikring. Det grundlæggende element i en husforsikring er forsikringen mod brand, som er obligatorisk, hvis der skal optages lån i ejendommen. Derudover ønsker de fleste husejere at forsikre sig mod andre skader på huset, f.eks. storm- og vandskader og svampe-, råd- og insektskader. En husforsikring kan også omfatte dækning for rørskader, herunder skade på stikledninger. Ejendommens forsikringsforhold står oplyst i salgsopstillingen. Ejendomsmægleren kan oplyse, om de eksisterende forsikringer kan overtages af køber.

Købsaftale

Købsaftalen er det helt afgørende dokument ved et boligkøb. Samtlige vilkår for handlen bør derfor fremgå af den. Husk at få alle de forhold med, som du har drøftet med sælger og ejendomsmægler. Tag os gerne med på råd, så vi sammen sikrer os, at evt. forbehold, begrænsninger, garantier eller andet bliver formuleret helt rigtigt.

Lokalplan

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan f.eks. bestemme, hvad området og/eller den specifikke ejendom skal benyttes til, og hvor og hvordan der evt. skal bygges nyt. Lokalplanen gælder fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige lovlige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte.

√    énfamilieshuse

√    lejligheder

√    villalejligheder

√    sommerhuse

√    byggegrunde

√    erhvervsejendomme

√    andelsboliger

√    anpartsboliger

√    projekter

og så rådgiver vi også i forbindelse med forældrekøb

NemID

I dag forgår det meste elektronisk – også tinglysningen af dit skøde. For at vi kan tinglyse skødet, skal både du og sælger ”skrive skødet under” elektronisk. Dertil har I brug for NemID, som består af 1) et bruger-ID, 2) en adgangskode og 3) et ”nøglekort”. NemID er en slags hel personlig ”nøgle” til div. informationer og dokumenter på Internettet. ”Nøglen” kan desuden bruges til at ”underskrive” (eller rettere acceptere/godkende) dokumenter. Man kan sige, at NemID er en videreudvikling af den digitale signatur. På www.nemid.nu kan du læse mere om, hvordan du får NemID.

Refusionsopgørelse

Refusionsopgørelsen sikrer, at køber og sælger får fordelt ejendommens udgifter i forhold til overtagelsesdagen. Refusionsopgørelsen kan omfatte poster som ejendomsskatter, grundejerforeningsudgifter og fællesudgifter. Alle de forbrugsudgifter, hvor forsyningsselskaberne laver en slutafregning over for sælger i forbindelse med salget (el, gas og i nogle tilfælde vand), indgår ikke i refusionsopgørelsen, da køber alene betaler for fremtidigt forbrug.

Salgsopstilling

Salgsopstillingen er en vigtig oversigt over ejendommen og den økonomi, der er forbundet med købet.

Samejeoverenskomst

Hvis du skal købe ejerbolig i fællesskab (også kaldet i sameje) med en anden, f.eks. en kæreste, bør I indgå en samejeoverenskomst. En samejeoverenskomst er en skriftlig, gensidigt forpligtende aftale, som bl.a. fastslår, hvor stor en del af boligen, I hver i sær ejer (det behøver ikke at være 50 % hver), jeres indbyrdes muligheder for at købe hinanden ud, jeres rettigheder i tilfælde af den andens død, osv. I mangel af en samejeoverenskomst kan det f.eks. ved en evt. samlivsophævelse blive vanskeligt og omkostningsfuldt at fastslå, hvem som skal beholde boligen.

Servitutter

Servitutter kaldes også ”deklarationer”. Servitutter fastlægger rettigheder og forpligtelser, som typisk kan gøres gældende over for den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Servitutter kan f.eks. fastlægge begrænsninger i forhold til benyttelsen af ejendommen eller fastsætte nærmere krav om, hvordan ejendommen må bebygges eller benyttes. Hvis andre har ret til at benytte ejendommen, fremgår det også af en servitut. Se også under lokalplan.

Skøde

Det tinglyste skøde er det dokument, som fastslår, at det er dit hus eller din ejerlejlighed. Skødet beskyt­ter din ejendomsret over for omverdenen. Skødet udfærdiges alene til brug for den tinglysningsmæssige registrering af overdragelsen af ejendommen. Se også under tinglysning.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten fortæller noget om ejendommens byggetekniske stand. Tilstandsrapporter udarbejdes f.eks. i forbindelse med salg af énfamiliehuse (men kun sjældent i forbindelse med salg af ejerlejligheder). En tilstandsrapport ikke må være mere end seks måneder gammel. Derfor udarbejder man engang imellem først tilstandsrapporten, når der er en seriøst interesseret køber. Se også under ejerskifteforsikring og huseftersynsordningen.

Tinglysning

Tinglysning er en offentlig registrering af f.eks. rettigheder over en fast ejendom. Som et led i vores berigtigelse af ejendomshandlen sørger vi naturligvis for tinglysningen af din ret til ejendommen. Din ret til ejendommen fremgår af skødet. Tinglysningen foregår i dag elektronisk. Det betyder, at skødet skal underskrives digitalt af både dig og sælger. Dertil skal du have adgang til NemID. Hvis du ikke er tryg ved den elektroniske procedure, kan vi gøre brug af en fuldmagtsordning. Se også under skøde og NemID.

Det er ikke for skødets skyld, at du vælger en advokat som rådgiver – et skøde kan enhver skrive og tinglyse (der er tale om en ekspedition, som måske tager en halv time!).

 Du vælger en advokat, fordi du vil være sikker på, at handlens dokumenter bliver grundigt gennemgået, så du ikke påtager dig urimelige forpligtelser.