En ny lov om ægtefællers økonomiske forhold forventes at træde i kraft den 1. januar 2018. Loven træder i stedet for Lov om ægteskabets retsvirkninger. Der er tale om en – delvis – gennemførelse af Retsvirkningslovsudvalgets betænkning nr. 1552/2015.

Med den nye lov Indføres nye

  • Særejeformer (sumsæreje og sumdeling)
  • Regler om fordeling af gæld på særeje og delingsformue og adgang til at indgå aftaler herom
  • Regler om lovvalg for ægtefæller med tilknytning til udlandet (og adgang til at indgå lovvalgsaftaler)
  • Regler med konsekvenser for særeje, som er bestemt af tredjemand (arv eller gave)

Desuden afskaffes kravet om ægtepagt ved gaver mellem ægtefæller, hvilket navnlig får betydning for ægtefællernes kreditorer.