Lønkompensation (aftalt mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter)

Endelig er der den 14. marts 2020 vedtaget en tredje ”hjælpepakke” i form af en såkaldt ”trepartsaftale” mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter, som omfatter lønkompensation.

Kompensationsordningen gælder fra og med den 9. marts til og med den 9. juni 2020. 

Aftalen berettiger virksomheder, der oplever ordrenedgang og/eller færre kunder som følge af COVID-19, og derfor sender medarbejdere hjem pga. manglende beskæftigelse, til at få delvis refusion for afholdte lønudgifter i op til tre måneder.

Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.

Aftalen gælder for virksomheder, der står over for at skulle varsle afskedigelser af mindst 30 % af deres medarbejdere eller flere end 50 ansatte.

Hvis en afskedigelsestruet medarbejder bliver omfattet af aftalen om lønkompensation, skal medarbejderen anvende fem ferie- eller afspadseringsdage. I de dage, får virksomheden ikke kompensation. Har vedkommende medarbejder ikke opsparet ferie eller afspadsering, skal vedkommende holde fri uden løn.

Den statslige lønkompensation vil udgøre 75 % af de samlede lønudgifter for de omfattede medarbejderes løn månedligt. Dog maksimalt kr. 23.000 pr. måned pr. fuldtidsansat (for timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 %, dog maksimalt kr. 26.000 pr. måned).

Kompensation forudsætter i alle tilfælde, at de pågældende medarbejdere hjemsendes med fuld løn i kompensationsperioden (jf. dog reglerne om de 5 dages ferie- eller afspadseringsdage), og omfatter også lønkompensation for medarbejdere, der ikke er organiseret i en fagforening.

Ordningen er bevidst lavet på den måde, at alle bidrager; Staten og virksomhederne sikrer sammen, at medarbejdere, som ellers stod over for en afskedigelse, kan beholde deres job. Medarbejderne bidrager med 5 ferie- eller afspadseringsdage.

Dette kan også illustreres således:

Grafik lånt fra Finansministeriet

Ansøgning

Virksomhederne skal ansøge digitalt om lønkompensation på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal www.virk.dk.

Erhvervsstyrelsen forventer, at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13, og allerede begynde at udbetale de første lønkompensationer ugen efter. Ansøgninger modtages ikke før ordningen åbnes.

Når du ansøger, skal du angive følgende i ansøgningen:

  • Andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30 % eller min. 50 medarbejdere),
  • Navn, CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (er medarbejderen fuldtids- eller deltidsansat) for hver medarbejder,
  • Periode, der ønskes kompensation for, samt begrundelse herfor, f.eks. arbejdsmangel,
  • Tro- og love erklæring fra ledelsen på, at oplysningerne er korrekte.

Herefter vil der – ifølge Erhvervsministeriet – ske udbetaling af kompensation hurtigst muligt.

De lønudgifter, der kompenseres i denne ordning, kan ikke medtages i grundlaget for opgørelse af kompensation i andre COVID-19 støtteordninger.

Når corona-krisen er overstået (Erhvervsministeriet har ikke fastsat en præcis dato), skal virksomheden dokumentere, at den har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode (som maksimalt kan vare fra den 9. marts til og med den 9. juni 2020). Såfremt virksomheden har en faglig repræsentant ansat, skal der i dokumentationen indgå en bekræftelse fra denne på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde. 

Dokumentationen skal ske med revisorbistand.