Corona-krise og ”hjælpepakker”

(den 17. marts 2020)

Som følge af Covid-19 er der vedtaget flere ”hjælpepakker” til det private erhvervsliv.

Den første ”hjælpepakke” forlænger/udskyder fristerne for danske virksomheders betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Større virksomheder, som indberetter og betaler månedlig moms, får desuden forlænget/udskudt fristen for betaling af moms.

Den anden ”hjælpepakke” giver arbejdsgivere en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt til lønmodtagere, der er fraværende som følge af covid-19. Desuden får selvstændige erhvervsdrivende en udvidet ret til sygedagpenge for eget fravær.

Den første og anden ”hjælpepakke” er stillet som Lovforslag L-134 og L-135 den 13. marts 2020, og er i dag blevet vedtaget af Folketinget.

Den tredje ”hjælpepakke” består af en såkaldt ”trepartsaftale”, som blev indgået mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter den 14. marts 2020. Aftalen berettiger virksomheder, der oplever ordrenedgang som følge af COVID-19, og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, til at få delvis refusion for afholdte lønudgifter i op til tre måneder.

Vi giver dig her et samlet overblik over dine rettigheder, hvis du driver selvstændig virksomhed.

Hjælpepakke 1:

Udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

De fleste virksomheder i Danmark afregner indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i henhold til Opkrævningslovens § 2, stk. 5, dvs. at indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag forfalder til betaling den 1. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden og skal indbetales senest den 10. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden.

For sådanne – sædvanligvis mindre virksomheder – forlænges/udskydes fristerne for betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i 5 måneder for så vidt angår månederne april-juni 2020.

Eksempel:

  • Betalingsfristen vedr. april-lønnen 2020 udskydes til den 10. september 2020.
  • Betalingsfristen vedr. maj-lønnen 2020 udskydes til den 12. oktober 2020.

For virksomheder med større lønforpligtelser, forfalder indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag sædvanligvis til betaling den sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten vedrører. Sådanne virksomheder er omfattet af reglerne om fremrykket angivelse og afregning, jf. Opkrævningslovens § 2, stk. 6.

Folketingets ”hjælpepakke” betyder for sådanne virksomheder at fristerne for betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for så vidt angår månederne april-juni 2020 forlænges/udskydes til sidste bankdag i den fjerde måned efter den måned, som indkomsten vedrører.

Eksempel:

  • Betalingsfristen vedr. april-lønnen 2020 udskydes til ultimo august 2020.
  • Betalingsfristen vedr. maj-lønnen 2020 udskydes til ultimo september 2020.

Udskydelse af moms

Regeringens ”hjælpepakke” betyder derudover, at betalingsfristen for virksomheder, der afregner moms månedligt (dvs. virksomheder, hvis samlede afgiftspligtige leverancer overstiger kr. 50 mio.) udskydes for månederne marts 2020 til og med maj 2020 til den 25. i den anden måned efter afgiftsperiodens udløb.

Foreløbigt er der ingen regler om udskydelse af momsen for sådanne virksomheder, som betaler kvartalvis eller halvårig moms, jf. Momslovens § 57, stk. 3 og 4.

Lovforslag L 134 er i dag blevet vedtaget i Folketinget.

Hjælpepakke 2:

I Lov om sygedagpenge (”Sygedagpengeloven”) er der desuden blevet indsat nye bestemmelser om udvidet ret for arbejdsgivere til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19.

Efter gældende regler har arbejdsgivere som udgangspunkt først ret til sygedagpengerefusion efter de første 30 kalenderdage (”arbejdsgiverperioden”). Selvstændige erhvervsdrivende har som udgangspunkt ikke ret til sygedagpenge for de første 2 ugers fravær (”egenperioden”).

Med de helt nye regler i Sygedagpengeloven får arbejdsgiverne for det første ret til refusion i arbejdsgiverperioden, hvis lønmodtageren rammes af covid-19 eller sættes i karantæne, isolation og lign. Det samme gælder selvstændige erhvervsdrivende, som får ret til sygedagpenge i egenperioden, hvis de rammes af covid-19 eller sættes i karantæne, isolation og lign.

Der gælder helt særlige korte frister for anmeldelse af fraværet til kommunen (helt ned til 3 uger efter første fraværsdag). Vi hjælper dig selvfølgelig gerne med anmeldelserne.

Hjælpepakke 3:

Endelig er der vedtaget en tredje ”hjælpepakke” i form af en såkaldt ”trepartsaftale” mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter, som omfatter lønkompensation.

Aftalen berettiger virksomheder, der oplever ordrenedgang og/eller færre kunder som følge af COVID-19, og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, til at få delvis refusion for afholdte lønudgifter i op til tre måneder.

Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.

Aftalen gælder for virksomheder, der står over for at skulle varsle afskedigelser af mindst 30 % af deres medarbejdere eller flere end 50 ansatte.

Hvis en afskedigelsestruet medarbejder bliver omfattet af aftalen om lønkompensation, skal medarbejderen anvende fem ferie- eller afspadseringsdage. I de dage, får virksomheden ikke kompensation. Har vedkommende medarbejder ikke opsparet ferie eller afspadsering, skal vedkommende holde fri uden løn.

Den statslige lønkompensation vil udgøre 75 % af de samlede lønudgifter for de omfattede medarbejderes løn månedligt. Dog maksimalt kr. 23.000 pr. måned pr. fuldtidsansat (for timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 %, dog maksimalt kr. 26.000 pr. måned).

Ordningen er bevidst lavet på den måde, at alle bidrager; Staten og virksomhederne sikrer, at medarbejdere, som ellers stod over for en afskedigelse, kan beholde deres arbejde. Medarbejderne bidrager med 5 ferie- eller afspadseringsdage.

______________________________________________________________________________________________________

Hos Concilio & Co advokatfirma har vi altid rådgivet små- og mellemstore virksomheder. Lige nu, er det bl.a. ”hjælpepakkerne”, som optager vores klienter, og dermed også os.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om ”hjælpepakkernes” betydning for dig og din virksomhed. Vi ønsker at bidrage til, at Danmark og alle de mange små- og mellemstore virksomheder klarer sig gennem krisen. Derfor tilbyder vi alle små- og mellemstore virksomheder et gratis telefonisk møde ang. ”hjælpepakkerne”.

Vi står til rådighed telefonisk hver dag.